Lokalpolitik i Uldum 1966

Følgende er en afskrift af en avisartikel fra 1966.

Sogneraadsmøde i Uldum
Paa Uldum sogneraads ekstraordinære møde mandag aften forelaa landbrugsministeriets godkendelse af kommunens jordkøb. Det vedtoges at lade landinspektør Bo udstykke 34 grunde a 700-800 kvadratmeter. Landinspektørens ansøgning om udstykning fra Kaj Rosendahls gaard enbefaledes. En henvendelse fra Vejle amt om udvidelse af jordemoderdistriktet tiltraadtes. Den ny jordemoder bor i Grejs. Østjysk Renovationscenters tilbud om kørsel til 53 kr. pr. spand pr. aar vil der senere blive taget stilling til. Der forelaa fra landbrugsministeriet godkendelse af møbelfabrikant Laursens udstykning. Det vedtoges at købe en af ingeniør Gudmund Hansen tilbudt byggegrund for 4500 kroner. Med hensyn til udbedring af I. P. Hansens vej vedtog sogne at saafremt beboerne langs vejen ikke blev enige om at afstaa jord til fortov, bliver sagen udsat et aar. Kommuneskatten for det kommende skatteaar stiger fra 14 til 15 pct. Kirkeskatten fra en til en og en halv procent.