Mindeord for lærer Vest Hansen

Lærer L. J. M. Vest Hansen. Lærer i Uldum 1902-1920.

Ved Lærer Vest Hansens Død.

Død den 15 Juni 1942.
Begravet 18 Juni 1942

Som meddelt i Gaar døde Førstelærer L. Vest Hansen. Sønderhav under en Cykletur forleden. Vest Hansen er født i Haarslev paa Fyn den 13. Oktober 1870. Han demiteredes allerede som 18-aarig fra Jonstrup Seminarium og begyndte sin Lærergerning paa Bornholm. Senere kom han til Hejls, hvor han blev stærkt optaget af Livet omkring Grænsen. Han var her sammen med Nutzhorn, Askov, med at stifte det første Sangkor herhjemme. Under Opholdet i Hejls fødtes i Vest Hansen en Varme og Interesse, der gjorde ham til en utrættelig Arbejder for den sønderjyske Sag. Efter en kortere Tids Lærergerning i Thyrsting ved Brædstrup blev den afdøde i 1902 kaldet til Førstelærer og Kirkesanger i Uldum. Her udførte han det Kunststykke at faa Sognets Beboere til at tegne 2000 Kr. til Start af Uldum og Omegns Folkebibliotek med Læsestue.

Ved Genforeningen maatte Vest Hansen være med, og han flyttede derfor til Holbøl i Sundeved 1920. Her udførte han et solidt Arbejde for Modersmaalet. Folkebibliotekssagen havde stadig hans varme Interesse, og som Hovedbestyrelsesmedlem for de sønderjyske Biblioteker har han gjort en stor Indsats. 1934 tog han sin Afsked og flyttede til Sønderhav, hvorfra han havde en herlig Udsigt over Flensborg Fjord. Han mestrede sit Modersmaal som faa og var en dygtig Sanger, saa det er forstaaeligt, at en sønderjysk Ven sagde: Han lærte os at læse, og han lærte os at synge. Ret talende er det ogsaa, at han fandt sin Død ved Grænsen mellem det gamle Land og Sønderjylland. Han var en god dansk Mand, vennesæl og energisk som faa i sit Arbejde. For tre Uger siden ledede han som Dirigent ved en Radioudsendelse Grænsekoret. Vest Hansen har skrevet flere Børnekomedier.

I Morgen begraves han paa Uldum Kirkegaard, hvor hans første Hustru stedtes til Hvile 1904. Vest Hansen efterleves af Hustru og fire Børn, Jacob Vest Hansen, der er Farmaceut i København, Margrethe Vest Hansen, København, Tage Vest Hansen, der er Læge i Tønder, og Oluf Vest Hansen, som er Lærer i Underup ved Vestbirk.

Lærer Vest Hansens grav på Uldum Kirkegård.